Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Financiële steun van particuliere fondsen en beurzen

Ben je op zoek naar extra middelen voor je studieverblijf in het buitenland dan kun je in sommige gevallen een aanvraag voor financiële ondersteuning bij een particulier fonds indienen. Elk fonds bepaalt zelf zijn doelstellingen en criteria.

Wanneer kun je een beroep doen op een particulier fonds?

Je wilt voor je studie naar het buitenland en de kosten vallen zo hoog uit dat je de financiering niet rond krijgt. Het kan gaan om een uitwisseling, onderzoek, stage of een masteropleiding.

Criteria

Of een particulier fonds bereid is je te helpen hangt af van:

 • De doelstellingen van het fonds. Het bestuur van een fonds is gebonden aan de statuten en de uitleg die daaraan wordt gegeven
 • De criteria van het fonds. Binnen het kader van de doelstellingen moet het fonds afwegen welke aanvraag wel en welke niet voor ondersteuning in aanmerking komt.
 • Deadline aanvraag, begroting en motivatie.

Werkwijze

Wil je een beroep doen op een particulier fonds, oriënteer je vooraf goed: welke fondsen passen bij jouw aanvraag en welke regels hanteren ze. Het loont de moeite om op het internet te zoeken. Een goed uitgangspunt voor je zoektocht zijn de websites van de beursopener, grantfinder en ploteus. Maar je kan ook kijken bij de websites van buitenlandse ambassades en universiteiten. Soms hebben buitenlandse universiteiten eigen beursprogramma's (fellowships, grants), of verlenen vrijstelling van collegegeld (tuition waiver).

Maak gebruik van:

Aanbeveling studentendecaan

Sommige fondsen vragen uitdrukkelijk om een begeleidende brief van een studentendecaan. Van de studentendecaan wordt verwacht dat hij de aanvrager heeft gesproken en de complete aanvraag (motivatiebrief, begroting enzovoorts) heeft gezien en beoordeeld.

Let op!

Stuur bij dergelijke fondsen nog niets op voordat je met je studentendecaan hebt gesproken. De studentendecaan oordeelt over de aanvraag en beslist of de aanvraag wel of niet kan worden ondersteund.

Sommige fondsen nodigen je uit voor een gesprek, andere baseren hun oordeel alleen op de stukken die jij hebt ingestuurd.

Telefonisch spreekuur

Je kunt via het telefonisch spreekuur van de studentendecanen op werkdagen bellen van 9.00-10.00 uur via +31 (0)20 525 1401.

Er wordt dan besproken of een aanvraag zin heeft of niet. Mocht de studentendecaan menen dat je een kans maakt op ondersteuning, dan kun je een afspraak maken waarbij je de benodigde documenten mee neemt. Bij twijfel van de studentendecaan kun je je motivatie en overige stukken eerst mailen naar de betreffende studentendecaan.

Voorbeelden begroting

Particuliere fondsen en beurzen

 • ASC Academy

  Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (ASC/AVSV) wil met de oprichting van de stichting ASC Academy Amsterdamse studenten helpen zichzelf te excelleren op academisch gebied door bij te dragen aan een bijzonder of prestigieus studie- of onderzoeksproject in binnen- of buitenland. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid voor studenten om een aanvraag te doen voor een bijdrage aan een studie- of onderzoeksproject.

  Deadlines

  De aanvraagdeadlines zijn zo gesteld dat begonnen kan worden aan het project per 1 februari of 1 september. De Raad van Toewijzing, bestaande uit vooraanstaande academici, zal de aanvragen toetsen. Stichting ASC Academy is opgebouwd uit fondsen die verkregen zijn middels giften.

 • ECHO Foundation (voor allochtone studenten)

  Studenten die de Nederlandse nationaliteit hebben of een permanente verblijfsvergunning, van niet-westerse afkomst zijn en een deel van hun studie in het buitenland willen doen, kunnen een Echo Foundation Beurs aanvragen.

  Voorwaarden zijn o.a.

  • ingeschreven staan voor een BA
  • het tweede jaar van je studie afgerond
  • je gaat naar een Europese Universiteit waar je instelling een overeenkomst mee heeft
  • de vakken die je gaat doen, zijn goedgekeurd door je opleiding en sluiten aan bij je Nederlandse opleiding
  • goede studieresultaten behaald
  • niet ouder dan 35 jaar
  • minimaal 3 en maximaal 6 maanden in het buitenland

  De beurs bedraagt maximaal (afhankelijk van duur en bestemming) €4.000 voor de hele studieperiode die je in het buitenland verblijft. Deadline is 1 februari.

 • Fulbright beurzen

  Het Fulbright center heeft beurzen voor studie en onderzoek in de Verenigde Staten. In Nederland zijn Fulbrightbeurzen beschikbaar voor gevorderde studenten, promovendi en wetenschappers. Het Fulbright center kan helpen bij het zoeken naar een goede universiteit in de VS en bij de aanvraag van de beurs. De beurzen voor studenten zijn bedoeld voor een studie op graduate niveau of voor het eerste jaar van een PhD-programma. Nederlandse promovendi kunnen beurzen aanvragen voor een verblijf van drie tot zes maanden voor hun promotieonderzoek.

  Voorwaarden:

  • Nederlandse nationaliteit
  • Goede studieresultaten
  • Na afloop moet je terugkeren naar Nederland

  Afhankelijk van de soort beurs die je aanvraagt wordt de toelage bepaald.

 • Grotius beurs

  De Grotius-beurs is bedoeld om talentvolle studenten, afkomstig uit een etnische minderheidsgroep te stimuleren en mogelijkheden te bieden om tijdens hun studie een stage of studie aan een buitenlandse universiteit te volgen in het kader van één of meerdere vakken op het gebied van de commerciële rechtspraktijk. Het minimale beursbedrag is €1.500 en het maximale bedrag €3.000. De hoogte van het beursbedrag is mede afhankelijk van de duur van het buitenlands verblijf, de locatie en de status van de buitenlandse universiteit. De beurzen worden jaarlijks toegekend. De beurs is een totale schenking.

  Commerciële rechtspraktijk

  Met betrekking tot de voorwaarde dat de studie of stage in het kader van vakken op het gebied van de commerciële rechtspraktijk dient te zijn, geven de volgende door de Stichting Grotius Academie aangeboden opleidingen een indruk van de vakken die hierbij worden beoogd: Vennootschap- en ondernemingsrecht, Financiering en Zekerheden, Insolventierecht, Onderneming en Aansprakelijkheid, Fusies en Overnames, Contracteren, Structured Finance, Mededingingsrecht, Onroerend Goedrecht, Effectenrecht en Vervoerrecht.

  Over de Stichting Grotius Academie

  De Grotius-beurs is een initiatief van de Stichting Grotius Academie. De Stichting Grotius Academie verzorgt postacademische specialisatieopleidingen voor juristen die al enige tijd werkzaam zijn in de advocatuur, het notariaat, het bedrijfsleven of bij de overheid. In de stichting participeren de faculteiten der rechtsgeleerdheid van de universiteiten van Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg. Ook representanten van diverse juridische beroepsgroepen hebben zitting in het stichtingsbestuur.

 • Nederlands Instituut Athene (Griekenland)

  Het Nederlands Instituut in Athene beschikt sinds enige jaren over een beurzenprogramma voor studie/onderzoeksprojecten in Athene, dat open staat voor aanvragen van studenten uit alle vakgebieden. In het kader van dit programma is er ook een stipendium beschikbaar voor afgestudeerden/jonge onderzoekers op alle onderzoeksterreinen.

 • Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (Rusland)

  Het NIP is een academisch centrum dat diensten verleent aan wetenschappers en studenten van de deelnemende universiteiten. Deze activiteiten hebben voornamelijk betrekking op de Slavistiek & Ruslandkunde, Neerlandistiek en (Kunst)geschiedenis, hoewel het NIP de universiteiten ook in andere disciplines en op het algemene vlak vertegenwoordigt.

  Gevorderde studenten kunnen een beurs aanvragen voor een kort studieverblijf aan het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg. Voor de beurs komen MA-studenten en net afgestudeerden in aanmerking. Het doel van deze beurzen is het op weg helpen van studenten voor wie een verblijf in Rusland een wenselijk component van het onderzoek is. Een beurs kan ook aan net afgestudeerden de mogelijkheid bieden om een onderzoeksvoorstel te schrijven waarmee in Nederland kan worden meegedongen naar een promotieplaats.

  Per jaar zijn er voor studenten maximaal drie beurzen van 1 tot 3 maanden.

  De aanvragen dienen vóór 1 september of vóór 1 april binnen te zijn.

 • Prins Bernhard Cultuurfonds

  Dit fonds is bedoeld voor zeer talentvolle afgestudeerden uit alle denkbare disciplines aan universiteit (MA) of hogeschool (BA). Cultuurfondsbeurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen in het buitenland die leiden tot een tweede Mastertitel of een aanverwante graad en voor vervolgonderzoek in het buitenland met een minimale duur van drie maanden. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere ondersteuningsmogelijkheden voor personen op de werkterreinen Podiumkunsten, Beeldende Kunst en Geschiedenis & Letteren.

  De hoogte van een Cultuurfondsbeurs wordt bepaald op basis van een door de aanvrager vastgestelde begroting. Vanzelfsprekend wordt ook met andere inkomsten (studiebeurzen etc.) rekening gehouden.

  Meer informatie over de beurs, voorwaarden en deadlines vind je op de website van het Cultuurfonds.

 • VSBfonds Beurs

  Met een VSBfonds Beurs kun je doorstuderen of onderzoek doen in het buitenland. De beurs is uitsluitend bestemd voor studie of onderzoek dat aanvullend is op het curriculum van de Nederlandse opleiding en daar geen onderdeel van uitmaakt. Stages komen dus niet in aanmerking. De duur van de studie of het onderzoek in het buitenland is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.

 • Uitsluitend voor rechtenstudenten: Prof. dr. T.M. de Boer Scholarship

  Let op! Het is mogelijk om gelijktijdig voor de Prof. dr. T.M. de Boer Scholarship, de Mr Julia Henriëtte  Jaarsma-Adolfs Fonds Scholarship en de Marcel Henri Bregstein Scholarship een aanvraag in te dienen, maar er zal niet meer dan één beurs per persoon worden toegekend.

  De Prof. dr. T.M. de Boer Scholarship is een beurs ter waarde van €2.000 voor UvA-rechtenstudenten die op uitwisseling gaan naar een common law-land. De beurs is primair bestemd voor kandidaten die nog niet eerder onderwijs aan een Anglo-Amerikaanse ‘law school’ hebben gevolgd.

  De beurs is ingesteld door professor De Boer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Dit initiatief vloeit voort uit de ervaringen van professor De Boer als student aan New York University en zijn respect voor actieve, intelligente en ondernemende studenten.

  Selectie

  Bij de selectie voor de beurzen worden niet alleen de studieresultaten in aanmerking genomen, maar ook de mate waarin kandidaten zich hebben ingezet voor universitaire en buitenuniversitaire activiteiten en hun motivering voor een voortzetting van hun studie in het buitenland. Een beoordelingsgesprek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

  Aanvraag

  Als je voor het komende studiejaar in aanmerking wilt komen voor toekenning van deze beurs, dien dan je aanvraag vóór 15 januari 2022 per e-mail in t.a.v. Prof. dr. T.M. de Boer (t.m.deboer@uva.nl). Voeg een motivatiebrief, recente cijferlijst en een curriculum vitae bij. De uitslag van de selectie zal uiterlijk op 1 februari aan de kandidaten bekend worden gemaakt.

 • Uitsluitend voor rechtenstudenten: Mr Julia Henriëtte Jaarsma-Adolfs Fonds Scholarship

  Let op! Het is mogelijk om gelijktijdig voor de Prof. dr. T.M. de Boer Scholarship, de Mr Julia Henriëtte  Jaarsma-Adolfs Fonds Scholarship en de Marcel Henri Bregstein Scholarship een aanvraag in te dienen, maar er zal niet meer dan één beurs per persoon worden toegekend.

  De Mr Julia Henriëtte  Jaarsma-Adolfs Fonds Scholarship is een beurs ter waarde van €2.000 voor UvA-studenten die in hun bachelor of (onderzoeks)master zitten en die op uitwisseling gaan naar een land buiten de EU.

  Trudie Vervoort-Jaarsma, die in de jaren zestig van de vorige eeuw Psychologie studeerde aan de UvA, is de dochter van een spraakmakend juristenechtpaar uit Soerabaja, in het voormalige Nederlands-Indië. Met de twee fondsen gedenkt zij zowel haar moeder, die als succesvol advocaat een belangrijk deel van het familiekapitaal vergaarde, als haar jong overleden dochter, die ook Psychologie studeerde aan de UvA. Zij zag het belang in van reizen binnen de studie en heeft de beurs daarom specifiek daarvoor beschikbaar gesteld.

  Selectie

  Bij de selectie voor de beurzen worden niet alleen de studieresultaten in aanmerking genomen, maar ook de mate waarin kandidaten zich hebben ingezet voor universitaire en buitenuniversitaire activiteiten en hun motivering voor een voortzetting van hun studie in het buitenland. Een beoordelingsgesprek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

  Aanvraag

  Als je voor het komende studiejaar in aanmerking wilt komen voor toekenning van deze beurs, dien dan je aanvraag vóór 15 januari 2022 per e-mail in t.a.v. het International Office (exchange-als@uva.nl). Voeg een motivatiebrief, recente cijferlijst en een curriculum vitae bij. De uitslag van de selectie zal uiterlijk op 1 februari aan de kandidaten bekend worden gemaakt.

 • Uitsluitend voor rechtenstudenten: Marcel Henri Bregstein Scholarship

  Let op! Het is mogelijk om gelijktijdig voor de Prof. dr. T.M. de Boer Scholarship, de Mr Julia Henriëtte  Jaarsma-Adolfs Fonds Scholarship en de Marcel Henri Bregstein Scholarship een aanvraag in te dienen, maar er zal niet meer dan één beurs per persoon worden toegekend.

  De Marcel Henri Bregstein Scholarship is een beurs voor studenten van de rechtenfaculteit met privaatrechtelijke belangstelling, die tijdens hun bacheloropleiding een periode aan een buitenlandse universiteit willen studeren. De beurs bedraagt €2.000.

  De beurs is ingesteld door de Marcel Henri Bregstein Stichting. Deze stichting, vernoemd naar voormalig hoogleraar privaatrecht Bregstein (1900-1957), beoogt de bevordering van de privaatrechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

  Selectie

  Bachelorstudenten aan de rechtenfaculteit van de UvA kunnen meedingen naar de beurs. In aanmerking komen studenten met aantoonbare belangstelling voor het privaatrecht.  Bij de selectie worden niet alleen de studieresultaten meegewogen, maar ook de motivatie om aan de gekozen buitenlandse universiteit te gaan studeren en het studieplan (te volgen vakken, aantal EC). De selectiecommissie bestaat uit prof. dr. Arthur Salomons en prof. dr. Chantal Mak. Een interview kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

  Aanvraag

  Studenten die in het komend studiejaar voor de Bregstein Scholarship in aanmerking willen komen, kunnen hun aanvraag tot 1 mei 2022 per e-mail indienen bij prof. dr. Chantal Mak, c.mak@uva.nl.

  Geef in je aanvraag aan welk programma of welke vakken je van plan bent in het buitenland te volgen en wat je motivatie is voor je keuze. Voeg een recente cijferlijst en een c.v.  bij. 
  Kandidaten ontvangen uiterlijk 1 juli bericht over de uitslag van de selectie.